Toepassingen

De Ontwikkelingsgerichte Benadering laat zich in de eerste plaats toepassen in ieders levensstijl. Het helpt om alles wat zich aandient op het levenspad te zien als een kans zich te ontwikkelen als mens. Daarnaast zijn er vele professionele toepassingen. 

Het Ontwikkelingsgericht Werken is geen afzonderlijke specialiteit, maar een attitude en methodiek die toegevoegd kan worden aan andere beroepsrollen. Voorkeur toepassingen zijn alle beroepen waar een professional werkt met andere mensen, zoals leraren, leidinggevenden, sociaal werkers, therapeuten, coaches, opvoeders, enz. 

Hieronder vind je een aantal toepassingen.

Bildung in het onderwijs

Erg actueel in het onderwijs is het belang van ‘Bildung’. We beginnen met zijn allen te beseffen dat jongeren opleiden niet enkel het klaarstomen is van competentieprofielen.
Jongeren hebben talenten, identiteit, sociale achtergrond en een uniek eigen levenspad. De Ontwikkelingsgerichte Benadering ondersteunt het belang van algehele persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Didaktiek

De ontwikkelcirkel kan ingezet worden als didactische werkvorm. Leraren en trainers staan nog steeds teveel vooraan in de klas. Ze brengen kennis over en staan zodoende tussen de bronnen van kennis en de leerlingen. Leraren en trainers maken een gigantische slag door te leren hoe zijn ontwikkelingsruimte in de klas kunnen binnenbrengen.

In die ruimte van ontmoeting wordt er samengewerkt. De leraar staat niet meer vooraan; hij is echter nog wel actief aanwezig. Hij is drager van ervaring en perspectief. De methodiek van de ontwikkelcirkel laat toe om leraren te leren hoe ze leerprocessen in groepen kunnen faciliteren en aan kenniscreatie doen.

Zelfsturende teams

De Ontwikkelingsgerichte Benadering ondersteunt organisaties die evolueren naar zelfsturende teams. In de toepassing wordt nadruk gelegd op het noodzakelijk ontwikkelingsproces van alle betrokkenen.

Het ‘implementeren’ van zelfsturende teams heeft alleen een kans op slagen als het gekoppeld wordt aan een onderliggende humanisering van de arbeidscontext.

Persoonlijke ontwikkeling, kwetsbaarheid en open dialoog zijn het fundament om met elkaar zelfsturend te worden.

de vork

Ontwikkelingsgericht Coachen

In vergelijking met mainstream coaching die een client ondersteunt in het bereiken van doelen, zal een Ontwikkelingsgericht Coach een extra dimensie toevoegen op vijf punten. Ten eerste wordt het bereiken van een doel als scheppend gezien, het is een creatie van een nieuwe realiteit en meer dan een oplossing van een probleem. Ten tweede brengt deze coach de uitdaging in verband met het ontwikkelingsthema van de persoon dat levensfase gebonden is. Ten derde worden diepere thema’s zoals zingeving en levensmissie in rekening gebracht. Ten vierde wordt in elke gesprek de zelfsturingsvaardigheid van de cliënt bevorderd. Ten vijfde zal deze coach een co-creatieve dialoog met de client aangaan. Daarin blijft de cliënt eigenaarschap behouden alhoewel het mogelijk is dat deze coach ook een aantal zaken aanbrengt.

Burgerparticipatie

Overheden op alle niveaus zoeken manieren om burgers te activeren en te betrekken in het beleid. De participatieve samenleving daagt burgers uit om het heft in eigen handen te nemen. Sociale werkers zoeken naar manieren om te activeren.

Ons antwoord op het vraagstuk van motivatie is: werk ontwikkelingsgericht! Dat betekent: sluit aan op wat er is, maak verbinding en voeg daarna je eigen verlangen toe.

We hebben in Gent een mooi project lopen om middenveld organisaties te helpen andere patronen van activisme te doen.

Teamontwikkeling

Organisaties beginnen te begrijpen dat de goede sfeer en samenwerking in teams een belangrijke factor is in het bekomen van resultaten. Vaak wordt er te lang gewacht en dan moeten problemen opgelost worden.

Ontwikkeling van een team is een heel mooie opdracht voor een leidinggevende. Hij gaat dan aan de slag met open communicatie, vertrouwen, veiligheid, feedback enz. Het team leert op die manier ook meer zelfsturend te zijn. De teamleden krijgen daarin ook de verantwoordelijkheid over hun eigen kwaliteit van samenwerking. De leidinggevende kan op een externe facilitator een beroep doen om het groepsgesprek in goede banen te leiden en een ontwikkelingscultuur installeert.

Burn-out

De epidemie van burn-out leert dat we naast onze schoenen lopen. We hebben geen contact met het bioritme van het leven, met wie we willen zijn. Organisaties gebruiken mensen als ‘resources’ en medewerkers laten zich als middel inschakelen.

De Ontwikkelingsgerichte Benadering leert hoe je in harmonie met het leven op een zingevende manier kunt leven en werken.

Interessant? Deel deze pagina!